¿Què és SIDEINFO?
¿Com funciona?

La base de la defensa contra els incendis al medi natural és la Gestió Forestal Sostenible. Significa gestionar els boscos per cuidar-los, garantir la seua continuïtat, beneficiar la societat amb la quantitat i la qualitat de productes que proporcionen hui en dia, alhora que el maneig d’este recurs renovable garanteix que aquests boscos estaran disponibles per a les generacions futures. Aprofitament, sense sobreexplotació.

A Medi XXI GSA hem desenvolupat tècniques de Gestió Forestal Sostenible Avançada, incorporant a la gestió clàssica conceptes com la maximització del recurs aigua disponible per a les plantes, per tal de dificultar que cremen amb virulència. Treballar al bosc a un ritme que permeta garantir la seua salut, prevenint incendis, a l’hora que mantenen la seua biodiversitat, capacitat de regeneració i capacitats per acomplir les seues funcions ecològiques, socials i econòmiques.

Medi XXI GSA

Som una empresa valenciana (de la Ribera Alta del riu Xúquer) anomenada Mitjà XXI GSA i SIDEINFO® és un dels nostres projectes innovadors.

SIDEINFO® és l’acrònim de Sistema de Defensa contra incendis Forestals i és un projecte per protegir espais naturals, persones i habitatges contra el foc (desenvolupat íntegrament per nosaltres) en què treballem des de l’any 2006. Tota la producció tècnica i de manufactura és nacional . Som una consultora d’enginyeria ambiental i agroforestal que presta servei a persones, empreses, administracions públiques i organitzacions a escala nacional i internacional amb més de 20 anys d’experiència en diferents tipus de projectes. Aquest projecte se centra en la denominada “Interfície Urbana – Forestal” o zona de contacte entre zones poblades i zones forestals que es poden veure afectades per un incendi.

Estructura de SIDEINFO

Planificació preventiva, d’emergències i d’autoprotecció.

La primera component del sistema consisteix en elaborar la documentació tècnica que descriu les solucions proposades des de totes les dimensions del problema (econòmica, social, ambiental i tècnica), en totes les seues escales temporals (abans, durant i després del foc) i geogràfiques (paisatge, nucli, edificació), així com les solucions administratives i de finançament. Una bona planificació és la base per a aconseguir una bona defensa contra incendis forestals.

Medi XXI GSA ha elaborat centenars de documents tècnics en matèria preventiva (abans de que comence el foc), operativa (actuació d’avant emergències i pautes d’autoprotecció) i post-incendi (restauració). El nostre equip a més, forma a professionals dels Serveis d’Emergències (Bombers forestals, UME, protecció civil…) i incorpora la seua experiència operativa a la planificació.

Gestió forestal preventiva i pirojardineria.

De la zona a protegir cap a fora (cap a la muntanya) emprem la silvicultura. De la zona a protegir cap a dins (casc urbà) emprem la pirojardineria. La silvicultura (del llatí silva, selva o bosc, i cultura, cultiu) és la ciència destinada a cuidar i cultivar els boscos. L’anàlisi dels sistemes forestal i el seu funcionament, el disseny de l’establiment d’una massa arbòria en una zona concreta, la seua composició i desenvolupament conformen una disciplina que té com a objectiu gestionar els espais forestals per protegir-los i adaptar-los a les pertorbacions (plagues, incendis…) d’origen natural, o antròpic. En el cas del SIDEINFO, s’executen les accions planificades de silvicultura preventiva en àrees forestals per generar espais defensables que eviten que el foc impacte fora de capacitat d’extinció (quan el foc supera als bombers forestals). El objectiu és que això no passe. Intentem aconseguir que en cas d’incendi el foc arribe a la zona dins de capacitat.

Per a aconseguir eixe objectiu de protecció també es treballa la disciplina de la pirojardinería. Esta jardineria preventiva contra incendis forestals o “pirojardinería” pot definir-se com la jardineria orientada a la creació d’estructures de vegetació ornamental associada a zones poblades (Interfície Urbana – Forestal) resistents al pas del foc (estructures vegetals piroresistentes). Tant amb la silvicultura, com amb la pirojardineria Medi XXI GSA proposa pautes de prescripció de reg per al manteniment del combustible (la vegetació) sota uns certs rangs de disponibilitat centrada en la dimensió ambiental del problema. Per això és important al Gestió Forestal Sostenible Avançada.

Execució de la planificació i creació de les infraestructures.

Previndre incendis forestals és possible. Tècnicament, poden dissenyar-se escenaris per evitar focs d’alta intensitat que puguen destruir l’ecosistema o els habitatges que proliferen arreu del territori. L’equip de Medi XXI GSA és un referent a escala nacional i internacional en matèria de prevenció i defensa contra incendis forestals. En 2012 l’Organització de Nacions Unides va premiar l’equip per la defensa sostenible d’àrees poblades en contacte amb àrees forestals (Interfície Urbana-Forestal). Des de la ramaderia extensiva, fins als cultius agrícoles, passant per tallafocs verds, regs prescrits o la silvicultura, tota la caixa d’eines que desenvolupem està orientada a la protecció dels boscos i les seues funcions ecològiques, socials i econòmiques.

Una vegada planificades les actuacions i gestionada la vegetació, toca implementar la resta d’infraestructures. Des de la construcció de dipòsits d’aigua per a incrementar el VAM (Volum d’Aigua Mobilitzable), fins la infraestructura hidràulica per dur-la on serà més necessària, passant per equips de bombament, comandament i control, l’equip de Medi XXI GSA està especialitzat en hidràulica avançada contra incendis forestals. Tota esta infraestructura (múscul) està controlada i monitoritzada mitjançant una xarxa sensorial sense fil de sensors ubicats als arbres i gestionada via la nostra plataforma SIDEINFO® NETSense™ (cervell). També instal·lem la senyalització dels hidrants, de les vies d’evacuació, o dels centres de recepció d’evacuats… tant físiques, com virtuals (realitat augmentada, senyalització dinàmica…)

Formació i educació forestal.

Moltes persones viuen en zones d’alt risc d’incendi forestal però no en són conscients. La consciència situacional és clau per tal d’aconseguir un nivell suficient d’autoprotecció. Per això, mitjançant la formació i l’educació en matèria forestal des de l’equip intentem aportar coneixement a les persones propietàries de cases, indústries o negocis en zones de risc (i per tant propietàries del risc al que està exposada eixa casa, indústria o negoci) per millorar la consciència situacional i la capacitat de resposta davant un incendi forestal.

Paral·lelament, formem als professionals. Més de 20 anys de formació i experiència pràctica ens han dut a formar a centenars de persones de l’àmbit dels serveis d’emergències. La defensa de zones poblades requereix tàctiques específiques per a una resposta operativa adequada. Des de la planificació preventiva o d’autoprotecció, passant per la hidràulica avançada, el maneig del foc, o la simulació d’incendis el nostre equip desenvolupa accions formatives orientades a millorar la capacitat de resposta davant una emergència per incendi forestal.

Economia circular – aigua regenerada

Tots els projectes SIDEINFO apliquen criteris d’economia circular tant en materia d’insums com en aigua i energia. Aprofitem aigua regenerada (reciclatge) dels propis nuclis de població i aprofitem l’energia que extraiem del bosc en forma de biomassa (recurs renovable). Aprofitem el cicle integral de l’aigua en les zones de Interfície Urbana – Forestal.

Amb els regs prescrits modifiquem localment les condicions de temperatura i humitat relativa, i amb la vegetació condicionem la velocitat del vent en les zones d’impacte. L’aigua reciclada ens permet mantenir verds els tallafocs i reduir el risc d’incendi forestal amb gestió activa.